Warning

The CMMU Admission fee is 2,500 Baht. Non-Refundable
ค่าสมัคร 2,500 บาท รวมค่าสอบเรียบร้อยแล้ว

Warning

The CMMU Admission fee is 1,000 Baht. Non-Refundable
*สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเพื่อเก็บคะแนน หรือนำไปใช้เพื่อการอื่น เช่นการสมัครงาน หรือสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เท่านั้น ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นค่าสอบเท่านั้น